Architekt z wyobraźnią. Projektuję wszystko. Realizuję nietypowe zamówienia.

Zagospodarowanie terenu

Opracowanie niniejszej koncepcji zagospodarowania terenu miało za cel pokazać możliwości inwestycyjne tej okolicy. Projekt zagospodarowania terenu był podstawą do wprowadzenia zmian w planie miejscowym i umożliwienia zabudowy mieszkaniowej na tym terenie.

Obszar opracowania jest położony w bliskim sąsiedztwie doliny Ciemięgi stanowiącej Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi„, projektowanego rezerwatu przyrody oraz zespołu pałacowego w Snopkowie. Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu przedstawiała możliwość wprowadzenia nie kolidującej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej wkomponowanej w istniejący ekosystem. Wprowadzona zabudowa mieszkaniowa została powiązana z lokalnym układem komunikacyjnym oraz wykorzystywała istniejące walory przyrodnicze terenu.

Projektowany układ komunikacyjny w postaci ciągów pieszo- jezdnych i ścieżek rowerowych wkomponowuje się w istniejące ukształtowanie terenu oraz kontynuuje lokalny układ istniejących ciągów komunikacyjnych.

W sąsiedztwie głównej drogi prowadzącej do Lublina proponuje się wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej która stopniowo będzie przechodziła od zabudowy jednorodzinnej szeregowej poprzez bliźniaczą w jednorodzinną wolnostojącą i rezydencjonalną zlokalizowaną na dużych działkach położonych na obrzeżu.

Współpraca: mgr inż. A. Krzowski